PNL Pracitioner Flex
PNL Pracitioner Flex
Avec PNL vous convainquez les gens, communiquez mieux et développez des leviers pour atteindre vos objectifs plus rapidement.

Met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) leer je op een nieuwe manier naar de wereld om je heen kijken. Je krijgt beter zicht én grip op wat er bij jezelf en anderen gebeurt en maakt zo je eigen communicatie en leiderschap effectiever. In onze NLP opleidingen leggen we zeer veel nadruk op directe toepassingen van NLP technieken op die situaties waar je als deelnemer zelf mee te maken krijgt.

 
NLP Practitioner

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • cognitieve patronen en voorkeuren waar te nemen a.d.h.v. verbale en non-verbale signalen
 • percepties en mentale modellen te appreciëren en beïnvloeden
 • krachtige mentale en emotionele 'states' op te roepen, te sturen en te verankeren
 • effectiever doelstellingen te formuleren en te bereiken
 • beperkende overtuigingen te herkaderen
 • denkfouten te herkennen en om te buigen
 • interpersoonlijke grenzen op te bouwen en te handhaven
 • dilemma's op te lossen
 • diverse NLP technieken in te zetten als instrument voor coaching en verandering

 

 

 

Programma

  Module 1 : Bewustzijn van zelf en anderen

  • Ontdek met NLP hoe mensen denken.
  • Leer cognitieve patronen en voorkeuren kalibreren aan de hand van verbale en non-verbale signalen.
  • Leer technieken om op deze voorkeuren af te stemmen en rapport op te bouwen.
  • Verbeter de kwaliteit van je perceptie.
  • Ontdek bijzonder werkzame en vermogende uitgangspunten voor communicatie, besluitvorming, doelstellingen en interacties met andere mensen.
  • Integreer je vermogens om te denken, te voelen en te handelen.
  • Zorg voor alignering op alle logische niveaus: omgeving, gedrag, competenties, waarden, overtuigingen, identiteit en zingeving.

  Module 2 : Emotionele intelligentie 

  • Leer je inleven in diverse perceptuele posities.
  • Neem bewust mentale en emotionele afstand van moeilijke of traumatische ervaringen.
  • Ontdek de kracht van mentale, emotionele '' en leer hoe je die kan beïnvloeden.
  • Ontwikkel zelf krachtige mentale en emotionele '' voor , présence en charisma.
  • Bouw emotionele triggers in aan de hand van ankeren en andere conditioneringstechnieken.
  • Verbind en verdiep en integrereer die door middel van S.C.O.R.E. gespreks- en coachingtechieken.
  • Leer doelstellingen en gewenste uitkomsten goed te formuleren.
  • Stimuleer intrensieke motivatie en geef richting hieraan bij jezelf en anderen.
  • Roep gericht 'resource states' op om belemmeringen te overstijgen en gewenste uitkomsten te realiseren.

  Module 3 : Taal en denkstrategieën

  • Ontdek de (onbewuste) dieptestructuur in taal.
  • Leer cogntieve fouten te onderscheppen door middel van het neurolinguïstische Meta Model.
  • Kader en herkader beperkende uitspraken.
  • Leer te eerste stappen om succespatronen te modelleren.
  • Maak gebruik van succesvolle strategiën voor leren en veranderen zoals de Disney Strategie.

  Module 4 : Leiderschap, integriteit, conflicten en dilemma's

  • Cultiveer gezonde interpersoonlijke grenzen.
  • Cultiveer een authentieke, hoge integriteit.
  • Leer geweldloos communcieren.
  • Leer bij conflicten coachen en bemiddelen.
  • Ga effectiever om met eigen conflictsituaties.
  • Leer mensen die worstelen met dilemma's (interne conflicten) te coachen.
  • Coach a.d.h.v. tijdslijnen.

  Module 5 : Integratie en Certificatie

  • Integreer je nieuw verworven NLP inzichten en technieken en leer ze toepassen in velerlij situaties.
  • Je krijgt feedback over je eigen NLP skills.
  • Na een succesvolle demonstratie ontvang je jouw NLP Practitioner certificaat!

  Blended learning

  Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

  • de syllabus in e-book formaat;
  • online training video's en demo's;
  • een online bibliotheek met uitgewerkte oefeningen en NLP procedures;
  • één individuele coaching-sessie, af te spreken met één van de trainers / coaches.

  Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met jouw NLP Practitioner opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze NLP trainers. De 'live' trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de NLP technieken in de praktijk.

   

   

   
  Planning

  Planning

  • Flex traject: de opleiding bestaat uit 16 sessies die flexibel worden ingepland als halve dagen, avonden en/of volle dagen. De planning gebeurt in onderling overleg met alle deelnemers.

   

   

   

  La programmation neuro-linguistique (PNL) vous apprend à regarder le monde d'une nouvelle manière. Vous aurez une meilleure vue et une meilleure prise sur ce qui vous arrive à vous et aux autres, ce qui rendra votre propre communication et votre leadership plus efficaces. Dans nos formations PNL, nous mettons l'accent sur l'application directe des techniques de la PNL à des situations que vous devrez vous-même gérer en tant que participant.

  Après cette formation, vous êtes capable:

  • percevoir les schémas et préférences cognitifs par des signaux verbaux et non verbaux
  • Apprécier et influencer les perceptions et les modèles mentaux
  • Appeler, diriger et ancrer des états mentaux et émotionnels puissants
  • Formuler et atteindre les objectifs de manière plus efficace
  • Recadrer les croyances limitantes
  • Reconnaître et inverser les erreurs de réflexion
  • établir et maintenir les frontières interpersonnelles
  • Résoudre les dilemmes
  • Utiliser diverses techniques de PNL comme instruments d'accompagnement et de changement

  Programme

  Le cours PNL Practitioner Flex se compose de 16 sessions d'une demi-journée. Ces sessions sont programmées de manière flexible sous forme de demi-journées, de soirées et/ou de journées complètes. La planification est flexible, en accord avec les participants et les formateurs.

  Module 1: Conscience de soi et d'autrui
  • Découvrez avec la PNL comment les gens pensent.
  • Apprendre à calibrer les modèles et préférences cognitifs en fonction d'indices verbaux et non verbaux.
  • Apprenez des techniques pour vous adapter à ces préférences et établir des rapports.
  • Améliorez la qualité de votre perception.
  • Découvrez des principes particulièrement efficaces et habilitants pour la communication, la prise de décision, les objectifs et les interactions avec d'autres personnes.
  • Intégrez vos capacités à penser, à ressentir et à agir.
  • Assurer l'alignement à tous les niveaux logiques : environnement, comportement, compétences, valeurs, croyances, identité et signification.
  Module 2: L'intelligence émotionnelle
  • Apprenez à vous identifier à diverses positions perceptuelles.
  • Prendre consciemment de la distance mentale et émotionnelle par rapport aux expériences difficiles ou traumatisantes.
  • Découvrez le pouvoir du mental, de l'émotionnel et apprenez à l'influencer.
  • Développez votre propre puissance mentale et émotionnelle, votre présence et votre charisme.
  • Intégrer des déclencheurs émotionnels en utilisant des techniques d'ancrage et d'autres techniques de conditionnement.
  • Connectez-les, approfondissez-les et intégrez-les grâce aux techniques de conversation et de coaching de S.C.O.R.E.
  • Apprendre à formuler correctement les objectifs et les résultats souhaités.
  • Stimuler la motivation intrinsèque et lui donner une direction en soi et chez les autres.
  • Évoquer les états de ressources afin de surmonter les obstacles et d'atteindre les résultats souhaités.
  Module 3: Langue et stratégies de pensée
  • Découvrir la structure de profondeur (inconsciente) du langage.
  • Apprenez à intercepter les erreurs cognitives en utilisant le méta-modèle neurolinguistique.
  • Encadrer et recadrer les déclarations limitatives.
  • Apprenez les premières étapes pour modéliser les modèles de réussite.
  • Utilisez des stratégies d'apprentissage et de changement qui ont fait leurs preuves, comme la stratégie Disney.
  Module 4: Leadership, intégrité, conflits et dilemmes
  • Cultive des frontières interpersonnelles saines.
  • Cultiver l'authentique, la haute intégrité.
  • Apprendre la communication non violente.
  • Apprendre à encadrer et à arbitrer les conflits.
  • Gérez plus efficacement vos propres situations de conflit.
  • Apprenez à encadrer des personnes qui sont aux prises avec des dilemmes (conflits internes).
  • Coach au moyen de lignes de temps.
  Module 5: Intégration et certification
  • Intégrez vos nouvelles connaissances et techniques de PNL et apprenez à les appliquer dans de nombreuses situations.
  • Vous recevrez un retour d'information sur vos propres compétences en PNL.
  • Après une démonstration réussie, vous recevrez votre certificat de praticien en PNL !

  Blended learning

  A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :

  • Le document en format PDF ;
  • Vidéos de formation en ligne ;
  • Des templates pratiques.

  Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s). Les sessions de formation "live" se concentrent principalement sur l'interaction et l'apprentissage de l'application pratique des techniques de PNL.

  Planning

  La planification des sessions de formation se fait en consultation mutuelle afin qu'elle s'adapte de manière optimale aux agendas des participants. Le nombre de places est donc limité.

  Les prochains groupes commencent aux dates ci-dessous.

  Entraîneurs

  Steff Vanhaverbeke
  Formateur, coach et facilitateur certifié
  Steff Vanhaverbeke, formateur, coach et facilitateur certifié, guide les personnes et les équipes pour qu'elles travaillent ensemble plus efficacement.
  Koen Callaerts
  Formateur et Coach certifié
  Comme formateur et coach en efficacité personnelle, Koen aide les managers et les employés à atteindre les résultats souhaités.
  Hans Demeyer
  Motivation & Inspiration
  Comme orateur de motivation, Hans donne des discours qui motivent et inspirent votre peuple. Comme coach d'inspiration, il vous aide à mettre vos histoires au point.
  Karl Mortier
  Visueel verhalenverteller
  Visueel Verhalenverteller - Hybrid Environments - Visual Problemsolver - Visual Facilitator Trainer Coach - Mensen in interactie visueel laten samenwerken om doelgerichte verandering mogelijk te maken.
  Target audiences
  Coachs
  Consultants
  Facilitateurs
  Iedereen
  Managers
  Entrepreneurs
  Teamleaders
  Trainers
  Indépendants
  Start date(s)
  Date(s)
  Time open
  08:30
  Time start
  09:00
  Time end
  17:00
  Duration
  8h.
  Program languages
  Dutch
  English
  Organised by
  Location

  The Happiness Farm
  Mosseveldstraat 34a
  9220 Overmere
  Belgique

  Prijs (excl. BTW)
  €1450.00
  Price (incl. VAT)
  €1755.00
  Inscription PNL Practitioner Flex

  Merci pour votre inscription: PNL Practitioner Flex