Open Space Agility (OSA)
Open Space Agility (OSA)
OSA is een procesbegeleiding waarbij een groot draagvlak ontstaat voor verandering en samenwerking

Veranderen. Samenwerken. Wendbaar worden. We worden hoe langer hoe meer met termen om de oren geslagen van hoe het anders kan en moet.

Maar wat zegt de praktijk?

Voor 33% van de mislukte verandertrajecten was het gedrag van het management niet ondersteunend aan de verandering die de organisatie wilde realiseren. Wel ander gedrag vragen van medewerkers, maar niet zelf doen.

Bij 39% van de mislukte verandertrajecten speelde weerstand een doorslaggevende rol. De weerstand zélf speelt niet zo'n grote rol, maar wel de manier waarop managers met weestand omgaan.

14% van de mislukte verandertrajecten gaat ten onder aan onvoldoende middelen/budget.

De laatste 14% struikelt over andere obstakels. Voorbeelden hiervan zijn een plotselinge overname, koerswijziging of faillissement.

Nochtans zijn er goede voorbeelden uit de praktijk, waar we technieken voorhanden hebben die mensen optimaal betrekken in een verandertraject.

Daniel Mezick is iemand die deze technieken heeft geïntegreerd in 'Open Space Agility', wat het beste uit de wereld van procesfacilitering en wendbaarheid integreert.

OSA maakt meerbepaald gebruik van werkbare principes uit ‘The Art of Hosting’, ‘Large Scale Intervention’ en ‘Agile’ technieken waarbij groepen mensen uitgenodigd worden om samen te werken. Meer informatie: www.openspaceagility.com

Open Space Agility (OSA)

 

OSA maakt meerbepaald gebruik van werkbare principes uit ‘The Art of Hosting’, ‘Large Scale Intervention’ en ‘Agile’ technieken waarbij groepen mensen uitgenodigd worden om samen te werken. Meer informatie: www.openspaceagility.com

OSA biedt het team (en/of de organisatie) een algemene omkadering waarin ze van uiteenlopende visies en belangen leren samenwerken naar gemeenschappelijke doelen.

Belangrijke OSA principes zijn:

 • de wisselwerking tussen deelnemers en andere betrokkenen (stakeholders)
 • de opbouw van kennis én vaardigheden bij alle betrokkenen
 • de ontwikkeling van overzicht, inzicht (expertise) en uitzicht (visie) bij alle betrokkenen
 • de verbinding van gemeenschappelijke waarden met gewenste uitkomsten (resultaten)

Dit laat ons een geïntegreerde aanpak toe, waarbij we expertise, competentieopbouw en procesfacilitering met elkaar verbinden en zorgen voor een dynamiseren van het team.

Dat merken we omdat mensen hun oude (denk)patronen loslaten, zich openstellen voor vernieuwing en verandering (omdat ze die zelf aandrijven) en meer ruimte voor communicatie en interactie.

Open Space Agility (OSA)
Open Space Agility (OSA)
Programma

Het programma verloopt gefaseerd met een open forum als begin en afsluiter.

1. Voorbereiding

 • de individuele 'mindsets'
 • de collectieve 'mindset'
 • systemische limieten en hefbomen

Na een eerste overlegsessie met de bedrijfsleiding wordt het programma geïntroduceerd bij de betrokken teamleden. Alle deelnemers worden geïnterviewd waarbij we volgende aspecten in kaart brengen:

2. CoCreatie Open Space Forum

We nodigen alle teamleden uit voor een eerste ‘Open Space’ oefening. Andere belanghebbenden kunnen ook deelnemen.

Omdat deze sessie door ubeon gefaciliteerd wordt kan de leidinggevende van het team mee participeren zonder hiërarchische belemmeringen of eigen inhoudelijke agenda.

Zo creëren we een zo groot mogelijk draagvlak, waarbij we vertrekken vanuit verdeelde belangen en die over gemeenschappelijke criteria leiden naar een gemeenschappelijke visie en concrete initiatieven waartoe mensen zich willen engageren.

3. OSA Training

De OSA Training bestaat uit een inhoudelijke workshopreeks met:

 • algemene introductie Open Space Agility;
 • principes en technieken van communicatie, coaching, leiderschap, effectief overleggen, verbindend samenwerken (zie verder).

4. Uitwerken van initiatieven

De mensen trekken zelf hun eigen initiatieven en werken die uit in korte ‘Sprints’.

Op geregelde tijdstippen organiseren ze een overlegmoment om hun voortgang te evalueren en bij te sturen.

De realisatie van initiatieven en projecten in korte sprints heeft als voordeel dat er op korte tijd concrete zaken gerealiseerd worden en dat het team op eigen kracht kan bijsturen.

5. OSA Coaching

Parallel (of aansluitend) aan de training en de Sprints coachen we elke deelnemer individueel.

Dit gebeurt door middel van coaching-sessies die in de looptijd van het traject plaatsvinden.

Elke individuele coaching begint met het bespreken van de eigen mindset. De coach geeft ook feedback over het eigen ontwikkelingsproces (bv. functioneren tijdens de workshops, overlegmomenten, …).

Ook voorbeelden en situaties in de praktijk kunnen aan bod komen. De uiteindelijke uitkomsten van dit coaching traject zijn:

 • integratie van de principes en technieken uit de thematische workshopreeks
 • verrijking met eigen voorbeelden uit de praktijk
 • aanpassing / verbetering van eigen attitude en gedrag

6. Integratie

Op een welbepaalde termijn na het eerste forum organiseren we een tweede forum. Iedereen die op het eerste forum aanwezig was wordt opnieuw uitgenodigd.

Het team stelt de realisatie(s) voor van de (deel)projecten. Dit forum geeft de mogelijkheid om verwezenlijkingen te erkennen, te waarderen en nieuwe suggesties te doen naar verdere realisatie(s).

Dit geeft het team belangrijke input voor communicatie naar alle betrokkenen en derden.

7. Terugkoppeling

In een laatste stap gaan we een terugkoppeling organiseren, waarbij mensen zichzelf evalueren op hun ontwikkeling op de drie pijlers:

 • inhoudelijke expertise
 • competentie opbouw communicatie, leiderschap, samenwerking, zelfsturing
 • procesfacilitering overleg, realisatie initiatieven
 
 
   
  Program languages
  Nederlands
  Target audiences
  Price (incl. VAT)
  €0,00