Verkoopvoorwaarden bij offerte (aanvraag)
Verkoopvoorwaarden bij offerte (aanvraag)
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing bij offerte aanvraag en/of toekennen van een opdracht.

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitdrukkelijk, wederzijds aanvaarde overeenkomsten tussen een opdrachtgever, en UBEON BELGIUM C.V.B.A., Roosbloemstraat 1/1, 9860 Oosterzele (verder UBEON).

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat documenten die via het web, e-mail of per fax tussen elkaar worden uitgewisseld, dezelfde authenticiteitswaarde hebben als een originele documenten.

Geldigheid verkoopsvoorwaarden - offertes

Deze verkoopsvoorwaarden worden aan iedere mogelijke opdrachtgever bij offerte bezorgd. Door het geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Andersluidende voorwaarden, o.a. eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk door UBEON werden aanvaard. Zelfs in dat geval blijven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van UBEON onverminderd van kracht.

De door UBEON opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en, tenzij specifiek anders bepaald, dertig kalenderdagen geldig.

De verkoop komt enkel tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van de opdracht door UBEON.

Inspanningsverbintenis

Iedere opdracht waartoe UBEON zich verbindt is steeds een zuivere inspanningsverbintenis. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van alle belangrijke informatie en het eventueel ter beschikking stellen van medewerkers en/of passende infrastructuur.

UBEON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet in rekening brengen van bepaalde informatie, haar niet uitdrukkelijk meegedeeld, en het al dan niet behalen van bepaalde bedrijfsresultaten door de opdrachtgever.

Personeel

Geen van beide partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij. Overtreding hiervan zal een schadevergoeding met zich meebrengen gelijk aan de totale waarde van opdrachten tussen partijen gedurende de laatste 12 maanden sinds de laatste opdracht.

Betalingsvoorwaarden - retentierecht

Alle facturen van UBEON zijn contant betaalbaar per overschrijving, tenzij anders schriftelijk vastgelegd. Niet-tijdige betaling geeft UBEON het recht verdere leveringen of diensten te staken, zonder dat de opdrachtgever hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. Tot aan de betaling blijven de diensten/goederen eigendom van UBEON, die deze kan onder zich houden of terugvorderen.

De niet-betaling op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldag kan voor elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente worden geëist, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent. Een bijkomende schadevergoeding kan worden gevraagd bij gerechtelijke inning gelijk aan 10% met een minimum van 100 euro.

Voortijdige beëindiging van de opdracht

In geval van overmacht, of het zich voordoen van een niet redelijk te voorziene gebeurtenis, kunnen partijen een opdracht vroegtijdig beëindigen. Dit dient onmiddellijk gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt met bewijs van de situatie waarop men zich beroept. Dergelijke situaties ontheffen partijen van iedere aansprakelijkheid.

UBEON behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, opschorting van betaling, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke onaangekondigde wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever, zonder dat deze recht heeft op enige schadevergoeding.

Indien om andere redenen dan deze hierboven aangehaald tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft UBEON recht op schadevergoeding die nader wordt bepaald in de specifieke voorwaarden bij iedere opdracht gevoegd.

UBEON behoudt in ieder geval van voortijdige beëindiging altijd aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

Planning en oplevering

Tijdsindicaties worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. UBEON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel overschrijden van dergelijke termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

UBEON is niet aansprakelijk voor enige schade die geleverde diensten/producten kunnen oplopen eenmaal zij door UBEON zijn afgeleverd of verzonden. UBEON is niet gehouden tot bewaring van enige kopie van deze producten en/of diensten.

UBEON Is niet aansprakelijk voor eigen interpretatie of verwerking van diensten/producten door de opdrachtgever.

Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk document of product die door UBEON en/of door een bij UBEON aangesloten auteur of expert zijn ontwikkeld blijven de exclusieve eigendom van UBEON en/of de respectievelijke oorspronkelijke auteur(s) of expert(s).

De opdrachtgever krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de opleiding zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van UBEON nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden.

UBEON is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. UBEON zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Subsidies

Wanneer de opdrachtgever beroep doet op subsidiemaatregelen en de subsidiegelden in ontvangst neemt of gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van een opdracht, neemt de opdrachtgever de exclusieve verantwoordelijkheid op zich m.b.t. de juistheid van de informatie die verstrekt wordt aan de subsidiegever.

In geval dat er onregelmatigheden in hoofde van de opdrachtgever ontstaan en UBEON daardoor haar factuursaldo niet (volledig) ontvangt of de subsidie dient terug te betalen aan de subsidiegever, dan heeft UBEON het recht om het gesubsidieerde bedrag onmiddellijk in haar geheel van de opdrachtgever terug te vorderen, verhoogd met 25% schadevergoeding.

Klachten

Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan UBEON, op bovenstaand adres.

Indien de opdrachtgever een deel van de geleverde diensten/producten op welke wijze dan ook in gebruik neemt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de volledige levering. Gebreken aan een deel van de geleverde diensten/producten geven niet het recht de hele levering af te keuren.

UBEON is nooit aansprakelijk voor indirecte schade in hoofde van de opdrachtgever.

Geschillenregeling

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil, zal UBEON steeds al het mogelijke doen om tot een regeling te komen. Indien dit niet lukt zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Overige

Het niet toepassen door UBEON van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden kan door de opdrachtgever niet als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden. Het niet geldig verklaren van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden brengt niet met zich mee dat de andere voorwaarden niet van toepassing kunnen zijn.